vị trí hiện tại:trang đầu > tập trung

Quy định rõ các trường hợp thu hồi đất trong Luật Đất đai sửa đổi

Phó Thủ tướng cho biết dự thảo Luật Đất đai làm rõ khái niệm thế nào là vì lợi ích kinh tế quốc gia,địnhrõcáctrườnghợpthuhồiđấttrongLuậtĐấtđaisửađổ công cộng, trong đó, liệt kê quy định các trường hợp thu hồi đất đối với các công trình công cộng.

Chia sẻ với: